Szukaj w serwisie: actclean


CELE, SPODZIEWANE EFEKTY ORAZ ZADANIA ACT-CLEAN

Celem projektu ACT CLEAN jest promocja przyjaznych dla środowiska technologii i działań ukierunkowanych na zapewnienie eko-efektywnych procesów produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Realizacja ACT CLEAN w Polsce będzie spójna z Programem wykonawczym do krajowego planu działań na rzecz technologii środowiskowych (ETAP).

Dyrektywy Unii Europejskiej nakładają wymagania dotyczące eko-efektywnych procesów produkcyjnych lecz wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) usiłuje ale nie potrafi ich spełnić. Brakuje im dostępu do istniejących technologii i systemów zarządzania rozwiniętych już w innych częściach UE. Zarządzanie zrównoważonym dostępem do zasobów środowiska w okresie globalizacji nie może być adresowane do pojedynczych państw, dlatego ACT CLEAN wychodzi naprzeciw następującym wyzwaniom:

 • MSP potrzebują dostępu do eko-efektywnych technologii i działań w celu dostosowania się do aktualnych i przyszłych wymagań dyrektyw europejskich,
 • Brakuje powiązania pomiędzy zapotrzebowaniem, a dostępnością eko-efektywnych technologii i wiedzy z tego zakresu,
 • Istniejące technologie i wiedza powinny być udostępnione i efektywnie użytkowane,
 • Identyfikacja i wymiana narzędzi Czystszej Produkcji pomiędzy MSP,
 • Wspólna polityka międzynarodowa w zakresie spójnego podejścia i zachęt.

ACT CLEAN podejmuje te wyzwania w dwojaki sposób:

 • umożliwi MSP dostosowanie się do istniejących lub spodziewanych wymagań poprzez skoncentrowanie się na wybranych dyrektywach, kluczowych z punktu widzenia interesariuszy w EU oraz opracowanie zestawu narzędzi i bezpośrednich form udzielania pomocy MSP,
 • wesprze zastosowanie istniejących w UE technologii i działań przyjaznych środowisku poprzez zidentyfikowanie najbardziej odpowiednich i zademonstrowanie MSP ich ekonomicznych oraz ekologicznych walorów i kierunków rozwoju.

W okresie trwania projektu nastąpi kontakt z ponad 2500 MSP w całej UE, z akcentem na:

 • redukcję emisji CO2,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów,
 • zmniejszenia zużycia energii i uzależnienia od źródeł paliw.

Powyższe wyzwania powinny wyzwolić w MSP przekonanie, że wydatkowanie środków na zastosowanie najlepszej wiedzy i technologii zwiększy ich konkurencyjność. ACT CLEAN zgrupuje około 200 przodujących instytucji w zakresie Czystszej Produkcji w UE oraz bazę danych z ponad 1000 praktycznymi przykładami przyjaznych dla środowiska technologii i działań. W ramach projektu opracowany i przetestowany zostanie międzynarodowy plan działań wspierający eko-efektywną produkcje w UE dzięki zaangażowaniu się 8 ministerstw środowiska z 8 krajów UE. Osiągnięcie zamierzonych w projekcie rezultatów gwarantuje struktura partnerów projektu z 8 krajów UE. Bezpośrednie zaangażowanie ministerstw środowiska oraz UNIDO zapewnia trwałość i dostępność rezultatów projektu ACT CLEAN.

Osiągnięciu celów ACT CLEAN służy realizacja niżej podanych zadań projektu:

Zadanie 1 (WP1): Zarządzanie projektem i koordynacja

Każdy z partnerów jest reprezentowany w Komitecie Sterującym projektu, który śledzi postępy projektu I podejmuje wiążące decyzje. Sekretariatem projektu jest zewnętrzne biuro (EPCO) finansowane przez wszystkich partnerów. Biuro koordynuje realizację prac, prowadzi raportowanie oraz stanowi punkt kontaktowy. Organizowane w ramach WP1 spotkania ukierunkowują realizację projektu.

Zadanie 2 (WP2): Komunikacja, zarządzanie wiedzą i jej upowszechnianie

Działania w ramach poszczególnych zadań są planowane i koordynowane centralnie na podstawie planu komunikacji, a następnie szeroko upowszechniane w ramach sieci krajowych grupujących MSP, stowarzyszenia, władze lokalne i regionalne oraz z wykorzystaniem istniejących sieci międzynarodowych. W wybranych tematach np. dotyczących roli UE upowszechnienie adresowane jest możliwie do całego społeczeństwa. W ramach tego zadania zapewnione jest tworzenie efektywnych powiązań międzynarodowych.

Zadanie 3 (WP3): Zapotrzebowanie na technologie i działania środowiskowe

Zadanie ułatwi wnioskowanie o technologie i działania środowiskowe dla MSP porzez:

 • wspieranie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na technologie i metody zarządzania w kierunku zorganizowania w ramach UE takiego zwartego systemu zarządzania, który kojarzyć będzie popyt z jego zaspakajaniem,
 • wykreowanie zestawu narzędzi takich jak: jak Systemy Zarządzania Środowiskowego (EMS), Zarządzanie Cyklem Życia wyrobów (LCA), IPP, Ekoprojektowanie, promujących najlepsze praktyki postępowania w UE w zakresie Czystszej Produkcji.

Zadanie 4 (WP4): Dostarczenie środowiskowych technologii i działań

Zadanie promować będzie potencjał UE w zakresie Czystszej Produkcji. Każdy z partnerów zidentyfikuje krajowe osiągnięcia w zakresie Czystszej Produkcji na odstawie oceny dokonanej przez ekspertów, istniejących informacji, odpowiednich dyrektyw KE. Osiągnięcia te zostaną udokumentowane i porównane w ramach sieci ACT CLEAN. Osiągnięcia w tym zakresie będą upowszechniane podczas zorganizowanych warsztatów dla MSP. Oferowane rozwiązania będą dopasowane do potrzeb rozeznanych w ramach zadania 3 (WP3).

Zadanie 5 (WP5): Międzynarodowy plan działań

W ramach tego zadania stworzone zostaną warunki funkcjonowania sieci wspierającej Czystszą Produkcję poprzez wprowadzenie czynników zapotrzebowania i podaży w tym zakresie do międzynarodowego planu działań. Szczegółowy model dla całej UE zostaną zidentyfikowane oraz wyciągnięte stosowne wnioski. Przyczyny rozbieżności zostaną przeanalizowane z udziałem kreatorów polityk.

Zadanie 6 (WP6): Zbudowanie sieci powiązań

Zadanie pozwoli zmaksymalizować wymianę know-how poprzez stworzenie trwałej struktury, na którą składają się powołane Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) oraz sieć powiązań, mobilizująca wykorzystywanie kontaktów. Krajowe Punkty Kontaktowe działają jako część międzynarodowego miejsca spotkań poszukujących i dostarczających technologie środowiskowe. Spotkania partnerów projektu ACT CLEAN stanowią element międzynarodowej sieci. W Polsce Ministerstwo Środowiska poparło zorganizowanie i funkcjonowanie w ramach ACT CLEAN Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.