Szukaj w serwisie: actclean


CELE, SPODZIEWANE EFEKTY ORAZ ZADANIA SPIN

Międzynarodowy projekt SPIN wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do optymalizacji zarówno procesów produkcji jak i zarządzania. Pomaga im w dostosowaniu się do nowych przepisów i wymogów unijnych w priorytetowych dziedzinach jak np. zastosowanie energii odnawialnych, transportu ekologicznego, gospodarki odpadami i innych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań MSP zyskać mogą stać się bardziej oszczędna i przyjazna dla środowiska, a równocześnie bardziej atrakcyjne dla konsumentów i konkurencyjne na zglobalizowanym rynku.

Oferta SPIN skierowana jest także do jednostek badawczo-rozwojowych oraz firm już stosujących ekologiczne technologie i inne innowacyjne rozwiązaniania. Dzięki efektywnemu kojarzeniu podaży i popytu otwierają się nowe rynki zbytu na terenie całego regionu Morza Bałtyckiego.
Oprócz możliwości bezpośredniego doradztwa przez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych, istnieje mozliwość udziału przedstawicieli MŚP w wielu spotkaniach kontaktowych organizowanych na terenie Polski, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii, Finlandii i Szwecji.

W ramach projektu przewidziano sześć zadań, które scharakteryzowano niżej.

Zadanie 1 (WP1): Zarządzanie projektem i koordynacja

Zadanie ma charakter organizacyjny, zapewniający osiągnięcie celów szczegółowych w ramach poszczególnych zadań oraz wynikowo celu głównego projektu. Każdy z partnerów jest reprezentowany w Komitecie Sterującym projektu, który śledzi postępy projektu
i podejmuje wiążące decyzje. Sekretariatem projektu jest zewnętrzne biuro (EPCO) finansowane przez wszystkich partnerów. Biuro koordynuje realizację prac, prowadzi raportowanie oraz stanowi punkt kontaktowy. Organizowane w ramach WP1 spotkania partnerów ukierunkowują realizację projektu.

Zadanie 2 (WP2): Komunikacja, zarządzanie wiedzą i jej upowszechnianie

Celem szczegółowym projektu jest upowszechnianie jego wyników, a w szczególności promocja najlepszych ze zidentyfikowanych innowacji technologicznych (highlights) oraz najlepszych narzędzi wspomagającej wdrażanie i prowadzenie zrównoważonej produkcji. Działania promocyjne w ramach poszczególnych zadań są planowane i koordynowane centralnie na podstawie planu komunikacji, a następnie szeroko upowszechniane w ramach sieci krajowych grupujących MSP, stowarzyszenia, władze lokalne i regionalne oraz
z wykorzystaniem istniejących sieci międzynarodowych oraz sieci Krajowych Punktów Kontaktowych dla MŚP, zorganizowanych w ramach zadania WP6. W wybranych tematach np. dotyczących roli UE upowszechnienie adresowane jest możliwie do całego społeczeństwa. Przewidziane są różne formy systematycznego upowszechniania wyników projektu, w tym poprzez: prowadzenie wspólnej-międzynarodowej oraz krajowych stron internetowych projektu z dostępem do bazy danych innowacji technologicznych i narzędzi, organizowanie warsztatów międzynarodowych i krajowych, szkoleń oraz rozmów business-to-business adresowanych do przedsiębiorców oferujących i poszukujących innowacji, promocja w mediach (prasa, radio, telewizja), promocja podczas targów ekologicznych - krajowych i zagranicznych, druk materiałów informacyjnych i ulotek. Zakłada się dotarcie
z różnymi formami komunikacji do ponad 2500 MŚP w krajach nadbałtyckich.

Zadanie 3 (WP3): Zaoferowanie innowacji dla zrównoważonej produkcji


Zadanie ma na celu zidentyfikowanie i zaoferowanie MSP najlepszych, innowacyjnych technologii i praktyk postępowania (narzędzi) oraz zgromadzenie ich w publicznie dostępnej bazie danych. Poszukiwania skoncentrowane zostaną na podstawie zidentyfikowanych potrzeb MŚP w zadaniu WP4. Zakłada się zgromadzenie ponad 500 przykładów najlepszych innowacji technologicznych i narzędzi z terenu krajów nadbałtyckich, ich opisanie i udostępnienie w bazie danych na stronie internetowej projektu. Opracowana zostanie metodyka oceny oferowanych technologii, w tym kryteria wyłaniania innowacji w zależności od stopnia szczegółowości i sprawdzalności udostępnionych danych.

Zadanie 4 (WP4): Zaspokojenie popytu na innowacje dla zrównoważonej produkcji

Zadanie ma na celu rozpoznanie potencjału krajów nadbałtyckich w zakresie zrównoważonej produkcji. Każdy z partnerów, na podstawie danych z różnych źródeł, zidentyfikuje potrzeby MŚP w tym zakresie i opisze w formie krajowego raportu. Informacje te będą podlegać prezentacji i ocenie podczas warsztatów i szkoleń zorganizowanych dla MŚP, a także przez ekspertów reprezentujących środowiska naukowe i administrację. Wyniki identyfikacji potrzeb MŚP posłużą do poszukiwania stosownych ofert w ramach zadania WP3, a także sformułowania międzynarodowego planu działań w zadaniu WP5.

Zadanie 5 (WP5): Międzynarodowy plan działań

Celem tego zadania jest zidentyfikowanie potrzeb, barier oraz niezbędnych zachęt dotyczących zrównoważonej produkcji i możliwości jej wdrażania poprzez innowacje
w MSP. Wyartykułowane zostaną warunki funkcjonowania sieci wspierającej zrównoważoną produkcję poprzez wprowadzenie czynników popytu i podaży w tym zakresie do międzynarodowego planu działań. Partnerzy przygotują raporty krajowe, korzystając między innymi z raportów opracowanych w zadaniu WP4 na temat potrzeb MŚP. Pożłużą one do opracowania raportu wspólnego i zaproponowania planuy działań dla całego regionu krajów bałtyckich. Przyczyny niedoskonałości oraz kierunki doskonalenia strategii i polityk wspierających innowacje w MŚP, zostaną przeanalizowane z udziałem kreatorów polityk podczas warsztatów i spotkań z przedsiębiorcami oraz kreatorami polityk na różnych szczeblach.

Zadanie 6 (WP6): Zbudowanie sieci współpracy


Zadanie pozwoli zmaksymalizować wymianę informacji poprzez stworzenie trwałej struktury w postaci sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) dla MSP, działających jako platforma dla przedsiębiorców poszukujących i oferujących innowacje dla prowadzenie zrównoważonej produkcji. Zakłada się, że sieć powiązań na rzecz MŚP obejmie w regionie krajów bałtyckich ponad 100 organizacji. Spotkania partnerów projektu SPIN stanowią również element budowania międzynarodowej sieci, podobnie jak działania promocyjne w ramach zadania WP2. W Polsce, w wyniku poparcia Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki działa Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.