Szukaj w serwisie: actclean


Czystsza Produkcja

Czystsza Produkcja  jest prewencyjną strategią ochrony środowiska polegającą na:

 • redukcji lub minimalizacji u źródła powstawania :
  • odpadów stałych,
  • ścieków,
  • zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,
 • oszczędności:
  • materiałów i surowców,
  • wody, paliw i energii,
  • innych zasobów naturalnych,

w procesach produkcyjnych, usługach i w każdej innej działalności człowieka.

Wdrażanie Czystszej Produkcji zapewnia osiągnięcie sukcesu w ochronie srodowiska

Czystsze Produkcja (CP)  wykorzystując prostą Procedurę Minimalizacji Odpadów (United States Environmental Protection Agency: Facility Pollution Prevention Guide Washington 1992) oraz:

 • odpowiednie zarządzanie daną organizacją
 • stosowanie nowoczesnych - czystszych technologii
 • szeroko realizowaną edukację ekologiczną

może funkcjonować jako niezwykle efektywny ekonomicznie i ekologicznie niesformalizowanym systemem zarządzania środowiskowego (Sokół W.A.:"Ochrona środowiska.Podstawy Czystszej Produkcji. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998) jeśli uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia wyrobów (usług).


Czystsza Produkcja została zainicjowana w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez UNEP (United Nation Environmental Programme), a następnie podjęta przez wiele organizacji międzynarodowych, między innymi przez UNIDO , a następnie zainicjowana w wielu krajach świata.

W Polsce Czystsza Produkcja jest rozwijana od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i prowadzona nadal między innymi w strukturach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  oraz w Głównym Instytucie Górnictwa.

Od 1996 w GIG realizowane są kolejne edycje ogólnopolskiego Programu Czystszej Produkcji w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej edukacji ekologicznej. Dotychczas realizacja programu obejmowała aktywną edukację ekologiczną:

 • Wdrażanie projektów CP przynoszących wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne,
 • Wdrażanie Czystszej Produkcja jako niesformalizowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego przygotowującego różne organizacje do:
  • uczestnictwa w Europejskim Systemie Eko-zarządzania - EMAS,
  • wdrażania międzynarodowych norm serii ISO 14000,
 • opracowanie modelu Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego REMAS, pomocnego podczas opracowywania, aktualizacji i realizacji wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska i wynikajacych z nich planów,
 • edukacje i promocję zasad zrównoważonego rozwoju, Czystszej Produkcji, REMAS, ISO 14001 i EMAS

W ramach programu CP wypracowano formułę aktywnej edukacji ekologicznej:


Sokol_CP_edukacja

W ramach programu opracowano bazę danych technologii CP oraz wydano szereg materiałów szkoleniowych i podręczników - przykłady:

   

Projekt ACT CLEAN jest kolejnym etapem rozwoju Czystszej Produkcji w GIG, ukierunkowanym na realizację działań Unii Europejskiej na rzecz wdrażania technologii środowiskowych, w tym krajowego planu działań - ETAP .  Projekt ten stwarza warunki dostępu do technologii i wiedzy z zakresu Czystszej Produkcji w Europie Centralnej między innymi poprzez budowaną międzynarodową sieć, skupioną wokół Krajowych Punktów Kontaktowych w 8-ju państwach, w tym wokół Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarzadzania