Szukaj w serwisie: actclean


Regionalny System Zarządzania Środowiskowego

Regionalny System Zarzadzania Środowiskowego - REMAS to ekoinnowacyjny, zintegrowany system zarządzania środowiskowego, stanowiący połączenie klasycznego modelu Czystszej Produkcji (CP) z zasadniczymi wymaganiami międzynarodowych norm ISO 14001, ISO 14031 i Europejskiego Systemu Eko-zarzadzania i Auditu - EMAS oraz wyposazony w dodatkowe  narzędzia, w tym system informatyczny. PIerwsza edycja REMAS opracowana została jako narzędzie wspierające opracowywanie i aktualizację gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów ochrony środowiska oraz zarzadzanie ich realizacją, z uwzględnieniem działalności podmiotów gospodarczych na terenach objętych programami [Sokół W.A.: "Regional environmental management on industrial sites". International Industrial Ecology Conference of the Visegrad Countries. Budapest, 8th June 2004. Proceedings].

Obecna wersja sieciowa e-REMAS to nowa jakość w zarządzaniu aspektami środowiskowymi w skali regionalnej i lokalneje.  To w pełni internetowe narzędzie proponowane samorządom województwa do systemowego opracowywania i realizacji programów ochrony środowiska oraz ich koordynacji w skali regionalnej. Pozwala systematycznie gromadzić ok 200 danych o efektach działalności środowiskowej gmin i powiatów, identyfikować ich znaczące aspekty środowiskowe, ustalać cele, zadania oraz opracowywać i nadzorować wdrażanie programów ochrony środowiskowego i wynikających z nich planów. Zestaw takich samych wskaźników pozwala dokonywać oceny i porównania osiąganych efektów środowiskowych przez różne samorządy i wzajemnie się inspirować do działań na rzecz systematycznej poprawy stanu środowiska w skali regionalnej.

Korzystanie z e-REMAS jest bardzo proste poprzez zalogowanie się do systemu z niniejszej zakładki (podanie loginu i hasła)! 

Wykorzystanie REMAS ułatwia integrację gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska z programem wojewódzkim poprzez skorelowanie polityk, celów i zadań oraz programów zarządzania środowiskowego. Ponadto REMAS gwarantuje powiązania informacyjne pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządowymi, w tym porównywalność danych o osiąganych efektach działalności środowiskowej. W wyniku uzyskuje się lepszą możliwość kreowania zmian lokalnych i regionalnych instrumentów instytucjonalnych: prawnych, finansowych i organizacyjnych, zachęcających uczestników systemu regionalnego do osiągania celów środowiskowych przyjętych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska.

SOKOL_REMAS_model

Integracja liderów lokalnych w ramach REMAS

REMAS dzięki wymiennej bazie danych (kwestionariuszowi przegladowemu) może byc stosowany przez organizacje o róznej wielkości i różnych powiazaniach organizacyjnych. Polecany jest zwłaszcza małym i średnim przedsiebiorstwom (MSP) oraz innym organizacjom, w tym grupom firm i instytucjom finansów publcznych, które chcą mieć dobrze zorganizowany system zarządzania ich aspektami środowiskowymi zgodnie z wymaganiami ISO 14001 lub EMAS, a nie koniecznie ponosić koszty zewnętrzne jakie towarzyszą certyfikacji systemów

e-REMAS to system zarządzania środowiskowego spełniający podstawie wymagań ISO 14001+ISO 14031 lub EMAS więc uzupełnienie procedur e-REMAS o elementy zapewniające spełnianie wszystkich wymagań ISO 14001 oraz EMAS pozwala w krótkim czasie i niskim kosztem uzyskać pełną zgodność z  ISO 14001 i EMAS i certyfikować/zarejestrować system 

Również organizacje posiadające certyfikat ISO 14001 lub rejestrację EMAS mogą wykorzystywać w całości lub wybrane narzędzia REMAS, w tym informatyczne dla doskonalenia swojego systemu zarządzania środowiskowego. Kwestionariusz przeglądowy i procedury zgodne z modelem REMAS zastosowano między innymi w WFOSiGW w Katowicach do zarządzania bezposrednimi aspektami środowiskowymi (patrz - Deklaracja EMAS 2008) w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, certyfikowanego na zgodność z ISO 9001, ISO 14001, zarejestrowanego w EMAS oraz uatwiającego pełnienie roli Jednostki Wdrażającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a tym samym realizującego wymagania Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie(WE) nr 1260/99 zepisy - publikacja do pobrania

Gminy i powiaty, które posiadają wersję stanowiskową REMAS i chciałyby przenieść z niej zasoby do e-REMAS (kwestionariusz przeglądowy, procedury i raporty, w tym programy ochrony środowiska itd, mogą zgłosić taką chęć do Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w GIG!

Samorządy, które przerwały użytkowanie  REMAS po zaniechaniu dofinansowania z WFOŚiGW, mogą powrócić do systemu i skorzystać z nowej wersji e-REMAS oraz zgromadzonych danych! Do e-REMAS można też przenieść programy ochrony środowiska, opracowane bez użycia REMAS, zapisując je w formacie programu zarządzania środowiskowego e-REMAS! I korzystać z systemu