Szukaj w serwisie: actclean


Narzedzia informatyczne REMAS

Zaletą modelu REMAS jest fakt, że wszystkie dokumenty systemowe opracowane i dostępne są wyłacznie w wersji elektronicznej w postaci programu komputerowego REMAS, a wiec nie wymagają stosowania zbędnej biurokracji. Niezbędne raporty mogą być drukowane w wersji papierowej lub d plików pdf.

Obecna wersja e-REMAS to nowa jakość w zarządzaniu aspektami środowiskowymi w skali regionalnej i lokalnej. To w pełni internetowe narzędzie proponowane samorządom województwa do systemowego zarządzania opracowywaniem i realizacją programów ochrony środowiska oraz koordynacji programów w skali regionalnej, a także krok w kierunku wdrożenia i rejestracji Europejskiego Systemu Eko-zarządzania i Audytu EMAS.

Gminy i powiaty, które posiadają wcześniejszą wersję stanowiskową REMAS i chciałyby przenieść z niej zasoby do e-REMAS (kwestionariusz przeglądowy, procedury i raporty, w tym programy ochrony środowiska itd, mogą zgłosić taką chęć do Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w GIG!

Samorządy, które przerwały użytkowanie  REMAS po zaniechaniu dofinansowania z WFOŚiGW, mogą powrócić do systemu i skorzystać z nowej wersji e-REMAS oraz zgromadzonych danych! Do e-REMAS można też przenieść programy ochrony środowiska, opracowane bez użycia REMAS, zapisując je w formacie programu zarządzania środowiskowego e-REMAS! i korzystać z systemu 

e-REMAS wykorzystuje dane z zewnętrznych baz danych, takich jak GUS czy RSIP, a także posiada opcje importowania danych systemu opłatowego tj. z wojewódzkiego banku zanieczyszczeń SOZAT.  Danych tych gmina/powiat nie musi już aktualizować sama - są raz w roku aktualizowane przez Operatora systemu.

e-REMAS zawiera dokumentację systemu zarzadzania środowiskowego w wersji cyfrowej, spełniającą podstawowe wymagania ISO 14001+ISO 14031 lub EMAS, w tym wystandaryzowane procedury: Zarządzania środowiskowego - PR1, Oceny efektów działalności środowiskowej -PR2 i Zarządzania informacjaami ekologicznymi - PR3

REMAS_PR3 

PROCEDURA ZARZADZANIA INFORMACJAMI EKOLOGICZNYMI PR3

Dokumentacja e-REMAS zawiera:

 • księgę szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego gminą: PR1, PR2, PR3 w wersji elektronicznej,
 • kwestionariusz przeglądowy tj. bazę monitorowanych parametrów, obejmującą około 200 parametrów, z których 36 wykorzystywanych jest do obliczenia zestawu wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej - takich samych dla wszystkich gmin ipowiatów (a wiec porównywalnych). Dane do bazy REMAS mogą być importowane wsposób zagregowany z bazy SOZAT, a także pozyskiwane z bazy danych o stanie środowiska WIOŚ, z GUS, z RSIP oraz są wprowadzane przez gminę (wskazane dla ostatnich 3 lat),
 • wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej (tablica),
 • zestaw dokumentów systemowych w wersji numerycznej, stanowiących podstawę programu ochrony środowiska, zapisanych do bazy danych imożliwych do przesyłania pomiędzy programami REMAS gminy, powiatu iwojewództwa tj.:
  • dokument powołujący Pełnomocnika i Zespół ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego w gminie
  • tabela priorytetów,
  • rejestr aspektów środowiskowych,
  • polityka środowiskowa,
  • rejestr celów i zadań środowiskowych,
  • program zarządzania środowiskowego,
  • przegląd stanu realizacji celów i zadań środowiskowych,
  • ocena efektów działalności środowiskowej,
  • raport o stanie środowiska i synteza programu ochrony środowiska gminy.

Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej

  Symbol

Nazwa wskaźnika

Definicja wskaźnika

OA1

Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery

Emisja CO2+CH4/ludność ogółem/rok

OA2

Emisja gazów do atmosfery

Emisja gazów ogółem/ludność ogółem/rok

OA3

Emisja pyłów do atmosfery

Emisja pyłów ogółem/ludność ogółem/rok

OE1

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych/ ludność ogółem/rok

EO1

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnej

produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych/ produkcja energii elektrycznej ogółem

OW1

Stopień oczyszczania ścieków

Ścieki oczyszczone/ścieki wymagające oczyszczenia

OW2

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków/ludność ogółem

GW1

Ludność obsługiwana przez wodociągi

Ludność obsługiwana przez wodociągi/ludność ogółem

GW2

Zużycie wody

Zużycie wody ogółem/ ludność ogółem/rok

GO1

Wytwarzanie odpadów komunalnych

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych/ludność ogółem/rok

GO2

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/ludność ogółem/rok

GO3

Wykorzystanie odpadów komunalnych

Ilość odpadów komunalnych wykorzystanych/wytworzonych

GO4

Recykling odpadów komunalnych

Odpady komunalne poddane recyklingowi/wytworzonych

OG1

Grunty zdegradowane na powierzchni gminy/powiatu

Powierzchnia gruntów zdegradowanych/powierzchnia gminy ogółem

OP1

Lasy na powierzchni gminy/powiatu

Powierzchnia lasów/powierzchnia gminy ogółem

OP2

Powierzchnia obszarów chronionych na powierzchni gminy/powiatu

Powierzchnia obszarów chronionych/powierzchnia gminy ogółem

RO1

Ochrona środowiska w wydatkach gminy/powiatu

Nakłady na ochronę środowiska/dochody budżetowe ogółem

RO2

Rynek pracy na tle wydatków na ochronę środowiska

Nakłady na ochronę środowiska/liczba pracujących

Aktualnie dla bazy e-REMAS zgromadzono dane GUS gmin i powiatów województwa śląskiego za lata 2006-2010 i zaimportowane dane z bazy wojewódzkiej SOZAT za lata 2006-2009. efekty wspierania REMAS w gminach i powiatach województwa śląskiego są widoczne między innymi w postaci utrzymującego się od kilku lat na najwyższym poziomie w kraju wpływów z opłat środowiskowych-stanowiących przychody funduszy ekologicznych-wojewódzkiego, powiatowych i gminnych.

W latach 2002-2007 gminy i powiaty województwa śląskiego zawarły z WFOŚiGW w Katowicach 108 umów na wdrożenie REMAS ( Deklaracją środowiskowa EMAS 2008 WFOŚiGW w Katowicach ). Wdrożenie REMAS było stymulowane bezzwrotnym dofinansowaniem przez WFOŚiGW w Katowicach opracowywania programów ochrony środowiska oraz przystapienia do systemu kontroli opłat środowiskowych w ramach REMAS (porocedura PR3)

Program SOZAT

Program SOZAT,w przypadku gminy/powiatu stanowi kopie zawartości Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, wykorzystywanego przez Urząd Marszałkowski, w odniesieniu do podmiotów działających na terenie gminy/powiatu. SOZAT w powiazaniu z procedurą PR3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi" jest podstawowym instrumentem informatycznym budowanego w województwie systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych. Gminy i powiaty uczestniczace w REMAS posiadają taki sam program SOZAT jak Urząd Marszałkowski, lecz jego zawartość jest ograniczona do podmiotów działających na terenie danej gminy czy powiatu. Zagregowane dane z tych banków mogą być importowane do programów REMAS i wykorzystywane w procesie opracowania programów ochrony środowiska, ich aktualizacji, monitorowania realizacji oraz opracowywania raportów dla władz samorządowych. 

SOZAT zawiera między innymi:

a) katalogi:

 • odpadów zgodne z klasyfikacją odpadów,
 • cenowe zanieczyszczeń i odpadów,
 • zanieczyszczeń - nazwy i normy,
 • podział administracyjny Polski,
 • wskaźniki dla spalania energetycznego paliw,
 • urządzeń redukujących,
 • paliw,
 • źródeł,
 • rodzajów wód oraz rodzajów ścieków zgodnie z rozporządzeniem opłatowym,
 • tabelę wartości wskaźników w poszczególnych klasach czystości wód,
 • tabelę dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do wód i ziemi.

b) Moduł Odpady (współpracuje z modułem Powietrze):

 • wpisywanie danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych, wykorzy-stanych, składowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji składowisk na terenie powiatu: dane i charakterystyka- wpisywanie ilości odpadów umieszczanych na poszczególnych składowi-skach,
 • wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów wystę-pujących w jednostkach na terenie powiatów,
 • obliczanie ilości wytworzonych popiołów i żużli na podstawie zużycia paliwa na źródle,
 • wprowadzanie tras przewozu odpadów,
 • rejestrowanie decyzji i pozwoleń odpadowych - (np. limity, zadania, treść).

c) Moduł Odpady - Raporty

 • raportowanie danych wpisanych w module Odpady, na różnych poziomach szczegółowości, np. dane o ilości odpadów na składowiskach, ilości odpadów wykorzystanych,
 • unieszkodliwianych, na poziomie jednostki, gminy, powiatu.
 • uzyskiwanie wydruków kart ewidencyjnych, np. karty ewidencji odpadów, kar-ty obrotu odpadami niebezpiecznymi, karty informacyjnej o ilości odpadów umieszczanych na
 • składowiskach, karty GUS OS-6, formularzy SOZAT,
 • obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czas ich składowania,
 • policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środo-wiska z tytułu korzystania ze środowiska,
 • uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,
 • uzyskiwanie zestawień dotyczących parametrów składowisk na terenie powia-tu.

d) Moduł Powietrze:

 • wprowadzanie danych o źródłach emisji, emitorach, paliwach, urządzeniach oczyszczających dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 • obliczanie ładunku zanieczyszczeń na podstawie wskaźników ministerialnych dla spalania,
 • ewidencję czasów pracy źródeł i jego obliczanie na podstawie cykli pracy
 • rejestrowanie decyzji dopuszczalnej emisji i innych decyzji dot. ochrony po-wietrza,
 • wpisywanie wykonanych pomiarów na źródle, z możliwością wykorzystania ich do obliczeń wskaźników pomiarowych.

e) Moduł Powietrze - Raporty

 • raportowanie danych wpisanych w module Powietrze, na różnych poziomach szczegółowości, np. dane o ilości emitowanych zanieczyszczeń, ilości zużyte-go paliwa i ich parametrów,
 • redukcji zanieczyszczeń na poziomie jednostki, gminy, powiatu,
 • uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu opłato-wego,
 • obliczanie opłaty emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środo-wiska z tytułu korzystania ze środowiska,
 • uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,
 • prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru decyzji o dopuszczalnej emisji.

f) Moduły Woda i Ścieki:

 • tworzenie kompletnej bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody oraz informacje o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika, 
 • prowadzenie rejestru obserwacji ujęć wód podziemnych,
 • tworzenie graficznych bilansów wody i ścieków,
 • kontrolę stanu formalno - prawnego jednostki oraz kontrolę spełniania wy-tycznych zawartych w pozwoleniach wodno - prawnych.

g) Moduły Woda i Ścieki - Raporty (funkcjonują tylko z modułami Woda i Ścieki )

 • wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wy-branych kryteriów,
 • uzyskiwanie wydruków ewidencji poboru wód i zrzutu ścieków, 
 • policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środo-wiska z tytułu korzystania ze środowiska,
 • uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,
 • prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru pozwoleń wodno - prawnych