Szukaj w serwisie: actclean


Operator REMAS

Mając na uwadze dotychczasowe efekty funkcjonowania pilotowego REMAS m.in. utrzymujący się wysoki poziom wpływów z opłat środowiskowych w pilotowym województwie śląskim i potrzebę ich utrzymania, zwłaszcza w warunkach kryzysu, a także czekającą samorządy aktualizację programów ochrony środowiska na kolejne 4 lata, GIG zaproponował Śląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu podjęcie przez Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania czynności Operatora REMAS, we współpracy ze ŚUM.
Taką samą rolę może podjąc się we współpracy z innymi zainteresowanymi województwami między innymi przygotowując wspólny projekt o dofinansowanie wdrożenia EMAS ze środków krajowych lub zagranicznych.

SOKOL_REMAS_model
Rola Operatora w modelu REMAS
(Źródło: Sokół W.A.: „Absorpcja środków unijnych a zarządzanie środowiskowe w województwie". IV Konferencja Ekologiczna Regionu Tarnogórskiego, 29 maj 2003)

Zainteresowanie GIG rozwojem REMAS w ramach projektu ACT CLEAN wynika z kontynuacji w skali międzynarodowej ogólnopolskiego programu Czystszej Produkcji, ale również z faktu, że REMAS poprzez system opłat środowiskowych łączy samorządy z przedsiębiorcami mającymi problemy środowiskowe, a to z kolei umożliwia zorganizowanie przez Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania sieci współpracy samorządów z przedsiębiorstwami, zwłaszcza z małymi i średnimi (MSP). Celem tej współpracy będzie udzielenie mię-dzynarodowego wsparcia MSP w dostosowaniu się do priorytetowych dyrektyw unijnych poprzez dostęp do wiedzy o eko-efektywnych technologiach, mając na względzie koordynowany przez Ministerstwo Środowiska krajowy plan działań na rzecz technologii środowiskowych (ETAP) m.in. w dzie-dzinach wskazanych przez przedsiębiorców wnoszących opłaty środowiskowe, a także w dziedzinach wynikających z krajowego i regionalnego programu Foresight. Zastosowanie eko-efektywnych technologii powinno być uwzględniane również w opracowywanych programach ochrony środowiska